11.Sınıf Edebiyat sayfa 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cevapları

2008-10-08 21:40:00
11 Sınıf Edebiyat sayfa 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cevapları

EDEBİYAT SAYFA 12 4 ETKİNLİK

Tanzimat fermanı 3 kasım 1839 da Gülhane parkında padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halkın “Gülhane Hattı Humayunu” adıyla Mustafa reşit paşa tarafından okunduBu fermanla Osmanlı devletinde İslam hukuku ve geleneksel kurumların bıraktığı hızlı bir değişim süreci başladı

SAYFA 13

3SORU:Yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir
4SORU:Burada yenilik kavramına en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktırÇünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir

SAYFA 15
1 METİN

1On dokuzuncu asır şiirindeki 9,13,14,15,16,17,20,21 ve 22 beyitler ortaçağa özgü dünya görüşünü yansıtmaktadırdiğer beyitlerde ise şair,modern dünyada yaşananları dile getirmiştirModern dünyaya ait ifadelerin bulunması Sadullah Paşa’nın döneminin zihniyetinden etkilendiğini göstermektedirSadullah paşa ortaçağdan beri süregelen inanışları da bilmekle beraber modern dünyaya da kayıtsız kalmamıştır
2Şair,tercihini modern dünya görüşünden yana kullanmaktadırçünkü modern dünya aklı ve deneyi baz alarak bilinmezlere veya yanlış bilinenlere ışık tutmuştur
3Verilen beyitler Sadullah paşanın “insan hakları”, “eşitlik”, ve “basın-yayın”,”bilimsellik” ile olan ilgisini göstermektedir
4Ziya paşanın yakınması Doğu medeniyetinin geri kalmışlığı ve cehaleti ile ilgilidirBuna rağmen batı,sürekli gelişmiş ve bilimin öncülüğünde güçlü bir medeniyet kurmaya başlamıştırBu durumda hem aydınların hem de toplumun Batı’ya yönelmesine sebep olmuştur

2METİN

1Ziya paşa Osmanlı devletinin İstanbul’un fethiyle başlayan yükselme dönemi ile 19yüzyıldaki çöküş dönemini karşılaştırmaktadırbu karşılaştırma ihtişamlı bir devletin nasıl çöküşe gittiğini göstermektedir
2—-

1ETKİNLİK

****Osmanlı devletinde yönetim kurumlarıyla birlikte askeri kurumlarında gerilemesinin en büyük sebebi,bilim ve teknik alanda meydana gelen değişiklik ve gelişmeleri takip edemeyiştirbu sebeple çağın gerisine düşmeye başlayan Osmanlı devletinde askeri başarısızlıklar görülmeye başlamıştırGerilemenin görüldüğü ilk alan olan askeri alan,yeniliklerin de başlangıç merkezi olmuştur
3Osmanlı devletindeki yenilikler öncelikle askeri alanda yapılmıştır
4Tanzimat fermanı 3 kasım 1839 da “Gülhane Parkı’nda” padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve Mustafa Reşit paşa tarafından ilan edilmiştir
5Tanzimat’ı ortaya çıkaran nedenleri iç ve dış faktörler olarak iki kısma ele alabilirizİç faktörler Tanzimat’ın bir sonuç olarak ortaya çıktığı Osmanlı batılaşma hareketlerini anlatırken genel olarak üzerinde durulan hususlardır Dış faktörler ise cereyan eden hadiselerdirOsmanlının sahip olduğu üstünlüğünü kaybedip devlet kurum ve kanunlarının asrın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmaması ,devletin maddi ve manevi gücünü kaybetmiş olması bunun sonucunda her sahada yenilgiye uğraması yeniden ve geniş bir ıslahat hareketini zorunlu kılıyordu

SAYFA 18
ANLAMA YORUMLAMA

1On dokuzuncu Asır adlı manzuma kaside nazım şeklinin özellikleriyle yazılmış , doğu-batı teması üzerine kurulmuş,döneminin Osmanlı Türkçesi dil özelliklerini taşıyan bir eserdirOsmanlı devletinin gerileme sebepleri adlı metin parçası ise düz yazı şekliyle kaleme alınmış doğu-batı teması üzerine kurulu bir makaledirBunlardan hareketle yenileşme döneminin bilim,teknik,gelişme gibi kavramlarının her iki metinde de ele alındığı görülmektedir
2Tablonun içi sırayla;Bilim,Hukuk,Teknik,Rönesans,Reform,Povitiz m
3Osmanlı devletinde modernleşme hareketleri yapılan yenilikler göz önüne alınırsa yönetici sınıf tarafından gerçekleştirilmiştirÇünkü devletin devamlılığının tehlikeye girdiğini,bu sebeple başta askeri alan olmak üzere birçok yenilik yapılması gerektiğini görenler devlet yöneticileri olmuştur
4Tanzimat fermanının ilan edilmesinde iç etkenlerin de rolü olmasına karşın dış etkenler çok daha baskındır
5Günümüzde sosyal,siyasi,kültürel alanda çağın gereklerine uygun yenilikler yapılmaktadır

SAYFA 19
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
1 D, D, Y

2Abdülmecit= Tanzimat fermanı
llMahmut=Yeniçeri ocağının kaldırılması
Baron De Tott= Hendesehane

3 cevap : E şıkkı

SAYFA 20
1ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1cevap: E
2sosyal,siyasi ve tarihi
3burada soru hatalı çünkü edebi eser seçeneklerde verilenlerin tamamıyla ilişkili
4Temel sebep,bilim ve teknik sayesinde modernleşen batı ordularının osmanlı ordularından üstün hale gelmesidir

1ETKİNLİK
***Askeri alanda Nizam-ı Cedid ordusu oluşturuldu lll Selim tahttan indirildiNizam-ı Cedid ordusu dağıtıldı ve yenilgiyi destekleyen devlet adamları ve kişiler cezalandırıldı

2ETKİNLİK
***Devlet yöneticileri tarafından istenmiştir

3ETKİNLİK
***İlk Türkçe gazete 1831′de çıkan Takvim-i Vekayi’dirTanzimat döneminde çıkan ilk gazete ise Ceride-i Havadistir Ceride-i Havadis bir meslek gazetesi olan Vekayi-i Tıbbiye izlediYeni Türk nesrinin doğmasında en büyük rolü oynayan en önemli görevi yüklenen başlıca gazete ve dergiler:Takvim-i Vekayi(1831),Ceride-i Havadis(1840) gibi resmi gazetelerle Namık kemalin yayınladığı İbret (1871),Hadika(1872)Ali Suvai’nin yönettiği Muhbir(1866)Ahmet Mithat’ın çıkardığı Devir (1872)

4ETKİNLİK
***Gazete ile birlikte makale fıkra gibi türlerle roman hikaye ve tiyatro gibi türlerde Tanzimat’la birlikte ortaya çıkmıştır

5ETKİNLİK
***Surlar içinde İstanbul,Osmanlı sosyal yaşamının geleneksel yapısını koruyan ve yaşatan kısacası Türk İstanbul’un canlı bir merkezidirBeyoğlu ise eskiden beri gayrimüslimlerin zorunlu ikamet yeri olarak Batılı bir yaşamı sürdüren ,Batı’dan gelen yeniliklerin görüldüğü ilk yer olma özelliğine sahip bir yerdir

1428
0
0
Yorum Yaz